U Širokom Brijegu je održana 133. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića.
Vlada je donijela niz odluka:
Odluku o jednokratnoj novčanoj potpori korisnicima novčane egzistencijalne naknade uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, koja sada iznosi 100,00 KM;
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja.
Naime, određenim lijekovima je prestalo vrijediti Rješenje o stavljanju u promet gotovog lijeka izdano od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te je došlo do potrebe apliciranja novih paralelnih generičkih naziva lijekova, sukladno potrebama osiguranika;

Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, kojom se utvrđuju osnovice za izračun visine stalne socijalne potpore i naknade za vrijeme čekanja na zaposlenje prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom;
Odluku o utvrđivanju visine dodatka za treće i svako sljedeće dijete u obitelji, u skladu sa Zakonom o zaštiti obitelji s djecom. Dodatak za treće i svako sljedeće dijete u obitelji utvrđuje se u iznosu od 500,00 KM mjesečno;
Odluku o utvrđivanju visine novčane potpore ženi – majci koja nije u radnom odnosu. Novčana potpora ženi – majci koja nije u radnom odnosu utvrđuje se u iznosu od 350,00 KM mjesečno te
Odluku o utvrđivanju visine jednokratne novčane potpore za opremu novorođenog djeteta. Jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta ženi – majci koja nije u radnom odnosu utvrđuje se u iznosu od 500,00 KM, dok se jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta ženi – majci koja je u radnom odnosu utvrđuje u iznosu od 350,00 KM.

Jabuka tv