Vlada FBiH je na j sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba s invaliditetom, te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom utvrđuju se definicije osoba s invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stupnja invaliditeta, okvir i jedinstven pristup materijalne podrške osoba s invaliditetom. Također, utvrđuju se osnovna prava, obim i uvjeti pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finanriranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava osoba s invaliditetom na području FBiH.

Osoba s invaliditetom, u smislu ovog zakona, jeste ona kod koje postoje trajne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom i koje se ne može otkloniti liječenjem ili mjerama medicinske zaštite, a koje je zbog takvog stanja u interakciji s različitim barijerama onemogućeno, pod jednakim uvjetima ravnopravno sa ostalim članovima društva, sudjelovati u svim segmentima života. To su djeca i odrasli koji su slijepi i slabovidi, gluhi i nagluhi, s poremećajima u govoru i glasu, s tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju, zatim sa smetnjama u psihičkom razvoju (lakog, umjerenog, težeg i teškog stupnja), te osobe s kombiniranim smetnjama (višestruko ometena u razvoju).

Invaliditet može biti mentalni (mentalna oboljenja), intelektualni (smetnje u intelektualnom razvoju i funkcioniranju), fizički (tjelesna oštećenja) i senzorni (čulna oštećenja).

Pored prava utvrđenih ovim zakonom, organi i institucije u čijoj je nadležnosti zaštita i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, mogu u svojim posebnim zakonima ugraditi jedinstvena načela iz ovog zakona, te utvrditi i druga prava koja će biti u funkciji unapređenja položaja osoba s invaliditetom u društvu.

Ocjenu o procentu invaliditeta donosi Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Osobe s invaliditetom imaju prava na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje pod jednakim uvjetima, novčanu i drugu materijalnu pomoć, smještaj u drugu obitelj i u ustanovu socijalne zaštite, te na usluge socijalnog i drugog stručnog rada, kao i na kućnu njegu i pomoć u kući.

Radi ostvarivanja osnovnih prava utvrđenih ovim zakonom, osobe s invaliditetom se razvrstavaju prema utvrđenom procentu oštećenja organizma u dvije grupe: u prvoj su osobe s invaliditetom sa 100 posto, a u drugoj sa 90 posto oštećenja organizma.

Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđen stupanj oštećenja organizma u visini od 60, 70 i 80 posto mogu ostvarivati prava iz ovog zakona, koja su regulirana propisima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, te županijskim propisima u pogledu visine novčanih iznosa, uvjeta njihovog ostvarivanja i postupka za njihovim ostvarivanjem.

Osobna invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu, srazmjerno stupnju oštećenja organizma prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta.

Mjesečni iznosi osobne invalidnine određuju se u procentu od osnovice definirane u članu 18. ovog zakona i to za prvu gupu 40 posto, a za drugu 30 posto. Mjesečni iznos naknade za njegu i pomoć od druge osobe određuje se u procentu od osnovice i to za prvu grupu 100 posto, a za drugu 50 posto od osnovice.

Osnovica za obračun visine mjesečnih novčanih naknada po ovom zakonu iznosi 80 posto najniže plaće u FBiH, a njenu visinu utvrđuje svojim aktima Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o radu. Osnovica se usklađuje sa izmjenama visine najniže plaće. Ukoliko se zbog usklađivanja mijenjaju visine novčanih naknada za priznata prava, korisnicima se neće izdavati nova rješenja, ali će im biti isplaćene naknade u skladu sa izmijenjenim iznosima.

Novčana sredstva za isplatu priznatih prava osoba s invaliditetom se u cjelosti osiguravaju u federalnom budžetu.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, provođenje ovog zakona zahtijevaće dodatna financijska izdvajanja iz federalnog budžeta. Uzimajući u obzir broj korisnika, izmijenjenu osnovicu, zadržane procente od osnovice, za provođenje ovog zakona je potrebno osigurati oko 260.000.000 KM, odnosno na godišnjem nivou dodatnih 118.000.000 KM u federalnom budžetu pored onih koji se redovno osiguravaju za isplatu tih naknada.

RTV Slon