1.Hitno povlačenje iz procedure nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom iz parlamentarne procedure, a zbog sljedećih razloga:

-Članovi 7. , 8. i 11. kojima nije definirano uvođenje u pravo na ličnu invalidninu za osobe sa neratnim invaliditetom 60%, 70% i 80%,

-Član 10. koji onemogućava istovremeno ostvarivanje prava osoba sa neratnim invaliditetom na penziju i na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak,

-Član 13. kojim se onemogućava da osobe sa autizmom, mentalnim i intelektualnim invaliditetom ostvare pravo na I grupu 100% tuđe njege i pomoći.

Nacrt zakona sadrži osim nabrojanih nedostataka i druge nedostatke koje je potrebno izmijeniti.

2.Da Vlada Federacije BiH hitno stupi u pregovore sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH, u cilju izrade novog nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, koji bi bio usvojen najkasnije do 1.maja 2023. godine u oba Doma Parlamenta FBiH.

3.Uvesti kao osnovicu za obračun ličnih invalidnina i naknade za pomoć i njegu drugog lica, 50% prosječne plaće u Federaciji BiH i osigurati usklađivanje rasta osnovice koja bi pratila rast BDP-a i potrošačkih cijena.

4.Isplata jednokratne pomoći na području Federacije BiH za osobe sa neratnim invaliditetom 60%, 70%, 80%, 90% i 100% najkasnije do kraja januara 2023. godine, na način da se linearno isplate sljedeći iznosi jednokratne pomoći:

Invaliditet Iznos (KM)
100% 1080
90% 972
80% 864
70% 756
60% 648

5.Zahtijevamo da Vlada FBiH u suradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o Registru djece sa poteškoćama u razvoju i Registru osoba sa neratnim invaliditetom i objavi Registar u toku 2023. godine.

6.Osnivanje Ureda pravobranilaštva za djecu sa poteškoćama u razvoju i osobe sa neratnim invaliditetom pri Vladi FBiH, uz uvjet da u Uredu budu zaposlene osobe sa neratnim invaliditetom sa najmanje 60% oštećenja organizma.

7.Zahtijevamo da Vlada FBiH u suradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o ortopedskim pomagalima, na način da se ostvarivanje prava na ortopedska pomagala definirano na nivou Federacije BiH i izjednače sve osobe sa invaliditetom na cijelom području FBiH (RVI, CŽR, osobe sa neratnim invaliditetom), što se tiče prava na ortopedska pomagala.

8.Zahtijevamo hitno uvođenje u pravo roditelja koji su predali zahtjev i dobili Rješenja Centara za socijalni rad po Zakonu o roditeljima njegovateljima u FBiH do kraja 2022. godine.

Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definirati i implementirati izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH posebno u smislu zarade, koja bi trebalo da bude u iznosu prosječne plate u FBiH.

9.Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definirati i implementirati izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (kvalitetnije rješenje prava na dječiji dodatak itd.).

Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH. Udruga OSI ŽZH sudjelovala je u donošenju ovih zaključaka kao članica Unije